เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ


ในระดับปริญญาตรี (สอบตรง)

อ่านระเบียบการสอบคัดเลือกและสมัครสอบได้ที่

  • คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.คุณวุฒิ ปวส. เริ่มวันที่ 4 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556

หมายเหตุ สอบถามโทร.02-549-3613 , 02-549-3614 , 02-549-3615


ในระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 1 ธันวาคม 2555-28 กุมภาพันธ์ 2556
หมายเหตุ สอบถามโทร. 02-549-3618 , 02-549-3619
อ่านระเบียบการสอบคัดเลือกและสมัครสอบได้ที่ http://www.info.rmutt.ac.th

(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ : เวลา 8.30 น. – 16.30 น.)