ชุดเก็บแก๊สชีวภาพจากโคลน


รายการปล่อยของต้องสำแดง ช่วงปล่อยของคนพันธุ์ซ่า นำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย นายพงศ์วรรธน์ ประเสริฐไพบูลย์ นายชัยวัฒน์ ภิรมย์กล่ำ และนายธีรพงษ์ สันป่าแก้ว โดยมีอาจารย์ชัยรัตน์ หงส์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้สร้างชุดเก็บแก๊สชีวภาพจากโคลนขึ้นมาเพื่อศึกษาและนำไปใช้ได้จริงในอนาคต