ขอเชิญร่วมแข่งขันฐานเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการ Rt ASEAN English Challenge (Rt-AEC) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชาติอาเซียน  และพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทย  โดยจัดการแข่งขัน เข้าฐานเรียนรู้เกี่ยวกับประชาชาติอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ

  • วันเวลาการจัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • ชิงเงินรางวัล จำนวน 3 รางวัล
  • รับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พศ.2556 โปรดส่งใบสมัครได้ที่ 1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 2. หรือ kumut_p@rmutt.ac.th subject: ใบสมัครโครงการ Rt และโปรดติดต่อ อ.กุมุท พุทธานุ (084-654-0655 kumut_p@hotmail.com) หรือ อ.ขนิษฐา บัวโทน (084-005- 5154 msbautone@hotmail.com) เพื่อฟังผลการตอบรับ