บูมบัณฑิตใหม่ “เพื่อยินดีและมิตรภาพ” ไม่ใช่เพราะเงิน

“ประเพณีการบูมบัณฑิตใหม่ สร้างความประทับใจและสีสันให้กับบุคคลที่ได้พบเห็น แต่ในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นการรีดไถ่บัณฑิต เกิดเสียงวิพากย์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ในฐานะของนักศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา พวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง”

“อาร์ม” นางสาวไพรินทร์ เที่ยงผดุง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ เล่าว่า “การบูมบัณฑิตใหม่” ถูกมองว่าบูมเพื่อแลกกับเงิน รีดไถ่พี่บัณฑิต ความเป็นจริงบูมเพื่อแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต เชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้อง “เงิน” ที่ได้ตอบแทนมา จะเก็บไว้ใช้ทำกิจกรรมของคณะ “ความยินดีของรุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่ ซึ่งระยะเวลาที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมา เหมือนเป็นการกระตุ้นความสัมพันธ์ สร้างความสนุกสนานและสีสันให้พี่บัณฑิต”

“พงษ์” นายพงษ์พัฒน์ ถาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ประเพณีการบูมเป็นการแสดง เป็นการแสดงความยินดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เกิดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่ต่างชั้นปี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง “ความสุขไม่ได้เกิดแค่รุ่นพี่ที่ถูกบูม แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่บูม ได้มีแรงผลักดันที่ว่าสักวันต้องไปยืนอยู่ตรงนั้น” สินน้ำใจที่รุ่นพี่ให้มาในการบูม เป็นความพึ่งพอใจของรุ่นพี่บัณฑิตคนนั้นที่จะให้มา เงินไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ เพราะว่า ประเพณีการบูมของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นการบูมพี่บัณฑิตในสาขาวิชาเท่านั่น

“ณุ” นายภาณุมาตร์ อินทร์เมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายกสโมสรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า 4 ปี หรือ 5 ปี ที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำกิจกรรมด้วยกัน เกิดความผูกพัน วันที่พี่บัณฑิตรับปริญญาน้องๆ จึงอยากแสดงความยินดี โดยที่รุ่นน้องตั้งใจที่จะบูมให้รุ่นพี่ “มีการซ้อมบูม เพื่อเตรียมความพร้อม ”เสียงตอนบูมที่พร้อมเพียง แสดงออกถึงความสามัคคีที่รุ่นน้องในคณะ ความเหนียวแน่นของความเป็นพี่เป็นน้อง”

“โนช” นายบุญเหลือ ลุ้มจงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงไป เงินเข้ามามีบทบาทในสังคม สมัยก่อนๆ มีการบูมเอาเงินหรือไม่ก็ไม่แน่ใจ แต่ในปัจจุบันจะมีเรื่องของเงินเข้ามา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ไม่ได้ต้องการเงินสินน้ำใจจากพี่บัณฑิต แต่เมื่อพี่บัณฑิตให้ นักศึกษาจะนำเงินที่ได้มาใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา รูปแบบในการ

บูมแตกต่างกันไปตามยุคสมัย มีอุปกรณ์แตรวงสร้างสีสัน ให้พี่บัณฑิตได้สนุกสนาน “ที่พวกเราทำไปเพราะว่าเคารพพี่บัณฑิต แสดงความรักและความผูกพันของรุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่”

ประเพณีการบูม ประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น เอกลักษณ์การบูมของแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกัน ถูกพัฒนาสอดแทรกกระบวนการให้มีความสนุก แต่ในความสนุกของการบูม ได้กระตุ้นให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษาที่ได้ความรู้และประสบการณ์ชีวิตของตัวนักศึกษาเอง แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งก็รู้สึกกลับกลายเป็นการบูมเพื่อต้องการเงินจากรุ่นพี่บัณฑิต ซึ่งทำให้ประเพณีนี้ถูกมองในแง่ลบ แทนที่จะสร้างความประทับใจและผูกพันระหว่างพี่น้องตราบนานเท่านาน เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นการบูมเพื่อแสดงไมตรีจิต มิตรภาพ ความยินดีที่พร้อมจะมอบให้กับพี่บัณฑิต ที่อุตส่าห์ฟันฝ่าอุปสรรคมาจนถึงวันนี้ได้ โดยไม่ได้อิงเรื่องของเงินเป็นหลัก เพราะนอกจากไม่ได้ใจแล้วอาจจะเสียความรู้สึกดีๆ ด้วยซ้ำไป

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994