มูลนิธิชัยพัฒนา-จีนช่วยคนพื้นที่สูงสอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยคนพื้นที่สูงสอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร