มูลนิธิชัยพัฒนา-จีนช่วยคนพื้นที่สูงสอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร

ผลสำเร็จจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน บนพื้นที่กว่า 578 ไร่ ใน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า นำมาซึ่งประโยชน์แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย

อนุตรา วรรณวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ย้อนที่มาระหว่างนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการว่า เนื่องด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะสร้างศูนย์ร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 8 ล้านหยวน (ประมาณ 40 ล้านบาท) เพื่อทรงในการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว

“ระยะที่ 1 ในปี 2552 และทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 10 ล้านหยวน (ประมาณ 50 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการระยะที่ 2 ในปี 2555 ในรูปแบบสิ่งของ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรกล บุคลากร พันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตอื่นๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินงาน โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน บนที่ดินราชพัสดุ แปลงที่ ชม.363 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ คิดเป็นพื้นที่โดยประมาณ 578 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่บางส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ (สวพ.1)”

เจ้าหน้าที่คนเดิมเผยต่อว่า การดำเนินงานโครงการนั้น ทางสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการนำของ ดร.ไฉน น้อยแสง อาจารย์ประจำสาขาสุขภาพความงามและสปา และทีมวิจัยมาถ่ายทอดเทคโลยีการแปรรูปพืชสมุนไพรแบบครบวงจรแก่ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

กิจกรรมต่างๆ ที่มีการฝึกอบรม ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร การผลิตและขยายพันธุ์สตรอเบอร์รี่ การผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผัก สมุนไพร และเครื่องเทศทั้งของไทยและต่างประเทศ การผลิตพืชและระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน การปลูกข้าวและพืชหลังนา การผลิตและอนุรักษ์ไม้ดอก ไม้หอม และไม้ประดับ และการส่งเสริมพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังดำเนินการทดลอง ปรับปรุง และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรจนสามารถออกวางจำหน่ายตามฤดูกาลต่างๆ ที่อาคารจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของโครงการ เช่น ต้นกล้าสตอรเบอร์รี่และผลผลิตสด เห็ดสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดประเภทต่างๆ มันฝรั่งสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันฝรั่งประเภทต่างๆ พืชผักและผลไม้สดตามฤดูกาล ชาสมุนไพรต่างๆ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ เมล็ดและต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาร์ติมอร์ และต้นกล้าไม้ดอกและไม้ประดับ

รวมถึงได้การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มชาวบ้านตำบลโป่งน้ำร้อน และนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้าน เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้กวาด ผลิตภัณฑ์น้ำพุร้อนฝาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ฝีมือชาวบ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีจำหน่ายภายในโครงการและร้านภัทรพัฒน์ทุกสาขา สนใจผลิตภัณฑ์ โทร.0-2447-8585-8, 08-1870-4688 ในวันและเวลาราชการ