คอลัมน์ หอกระจายข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (ช่วงเช้า) ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ จะมีการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07.00 น. ที่ อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มทร.พระนคร และฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร 02-2829009-15 ต่อ 6301,6409