แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.


เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีความถูกต้องและเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้จัดทำวิดีทัศน์ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน