พระราชทานนาม”หอสุริยทัศน์ราชมงคล”

“ในหลวง” พระราชทานนามหอดูดวงอาทิตย์ “หอสุริยทัศน์ราชมงคล”มทร.ธัญบุรี ปลื้มปีติพระมหากรุณาธิคุณ ใช้ศึกษาดวงอาทิตย์…

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อ มทร.ธัญบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดวงอาทิตย์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยใช้นามว่า “หอสุริยทัศน์ราชมงคล” ทั้งยังทรงพระราชทานความหมายว่า “หอเป็นที่ดูดวงอาทิตย์อันเป็นศรีมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งหอดูดวงอาทิตย์แห่งนี้เป็นหอดูพระอาทิตย์คู่กับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวังไกลกังวล ใช้งบประมาณออกแบบและสร้างทั้ง 2 หอเป็นเงิน 12 ล้านบาท หอดูดวงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวล แต่ทั้ง 2 หอมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวอีกว่า สำหรับหอสุริยทัศน์ราชมงคลแห่งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของกล้อง โทรทรรศน์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการสร้างขึ้นในประเทศไทย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม. ชื่อว่ากล้อง “ROTAR I” ซึ่ง มทร.ธัญบุรีได้จัดสร้างขึ้น เพื่อใช้ในหอดูดาว และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ให้เป็นหอสังเกตการณ์สุริยะแห่งแรกของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใช้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากดวงอาทิตย์จากกิจกรรมต่างๆ ในบรรยากาศของดวงอาทิตย์ เพื่อเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหอสุริยทัศน์ราชมงคลกับหอสังเกต-การณ์สุริยะต่างๆทั่วโลก เช่น Udaipur Solar Observatory ประเทศอินเดีย และ Kitt Peak National Observatory (KPNO) รวมถึงใช้ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆจากดวงอาทิตย์ เพื่อหาสาเหตุ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบของดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลกของเราในอนาคต นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังหวังที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์สารสนเทศ

และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์และระบบสุริยะของประเทศ สนองนโยบายรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยได้เตรียมความพร้อมส่งบุคลากรไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ Udaipur Solar Observatory ประเทศอินเดีย และ Kitt Peak National Observatory สหรัฐอเมริกาแล้ว โดย มทร.ธัญบุรี เชื่อว่าความรู้ที่บุคลากรได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานครั้งนี้จะนำมาใช้กับหอสุริยทัศน์ราชมงคล เพื่อทำให้ มทร.ธัญบุรี เป็นศูนย์กลางของสารสนเทศและศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์และระบบสุริยะของประเทศ.