เติมเต็มผู้ด้อยโอกาส “ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย”

เติมเต็มผู้ด้อยโอกาส “ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย”