“อำ” นายอำนาจ ยังดี

“อำ” นายอำนาจ ยังดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์