นายสมบูรณ์ ดวงศรีสกุล

นายสมบูรณ์ ดวงศรีสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม