ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555

   
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ท่านสามารถดูรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ —>> คลิ๊ก