รับทุนพัฒนาผลงานจากโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย ๓R ปีที่๓

ตัวแทนนักศึกษาทีมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้ารับทุนพัฒนาผลงานจากโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย ๓R ปีที่๓ ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ณ อาคาร อีสท์ วอเตอร์ สำนักงานใหญ่