พี่สอนน้อง “Cutting4U”ตัดต่อค้นหาเป็นตัวคุณ

กวงปากน้ำ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(MM5311) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ ” Cutting 4U” ตัดต่อเพื่อค้นหาความเป็นตัวคุณโดยใช้สื่อการสอนด้วยโปรแกรมพื้นฐาน AdobePremiere Pro ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 40 คน ณโรงเรียนหอวังปทุมธานี เพื่อนำวิชาความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียนที่สนใจ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้เป็นที่รู้จัก เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะทำการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในภายหน้าอีกด้วย

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน “การจัดการเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพราะมีผลในการกระตุ้นต่อความสนใจความกระตือรือร้น จนนำมาซึ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งวิสัยทัศน์ของคณะมีแนวความคิดว่าสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านสติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมดังนั้นเกือบทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจำเป็นต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมดังกล่าว”

ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา อาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาโครงการ “โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา เทคโนโลยีสื่อใหม่ (New Media Technology) ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวางแผนการผลิต การเลือกใช้ ตลอดจนการบูรณาการสื่อใหม่ให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งยังสามารถประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับการพัฒนาสื่อใหม่ได้ ที่สำคัญการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนจะเป็นการประตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ความท้าทายที่จะดึงความรู้ความสามารถของตนออกมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี”

นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล อาจารย์โรงเรียนหอวังปทุมธานี “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีซึ่งเกิดประโยชน์กับนักเรียนในแผนการเรียนคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งนักเรียนที่เข้าเรียนกลุ่มนี้ก็มีความประสงค์ที่เข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนปัจจุบันทางโรงเรียนได้รับโควตาของ มทร.ธัญบุรีมาอยู่บ้างแต่ไม่เคยได้รับโควตาของทางคณะนี้เลย ถ้าหากว่าทางคณะเปิดโอกาสมอบโควตาให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ผมขอชื่นชมคณะนักศึกษาที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ด้วย ครับเพราะเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน”

โครงการ “Cutting 4U” ที่ทุ่มเททั้งความรู้ แรงกายและแรงใจ ของนักศึกษากลุ่มนี้นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่าจะมีรุ่นน้องมาสานต่อโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป