ประกาศจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุมัติให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า เนื่องจากหนังสือเก่าที่มิได้ให้บริการแล้วนั้น ในการนี้สำนักฯมีความประสงค์ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้มาดำเนินการจำหน่ายฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ในวัน ศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ