ประกาศผลการสอบฯ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2555

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2555 และได้ทำการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555  บัดนี้การทดสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการทดสอบดังกล่าว เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบเข้ารับการประเมินภาคความหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.rmutt.ac.th/  และ  http://www.ped.rmutt.ac.th/