ไทยกับเขตเศรษฐกิจต่างๆในโลก (ตอนที่ 1)

จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจนเกิดเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียนนั้น ก่อให้เกิดการตื่นตัวในหมู่ประชาชน นักวิชาการและผู้ัสนใจบางส่วน หลายภาคส่วนมีการเตรียมตัวเพื่อปรับองค์กรและตนเองให้รองรับการเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีปัจจัยที่น่าสนใจอยู่ สองประการได้แก่ ประการแรกประเทสไทยมีการปรับตัวเข้าหาอารยประเทศนานแล้ว ตั้งแต่สมัย รัชการที่ 4 ต่อมาจนถึงปัจจุบัน  ประการที่สอง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้นมีหลายกลุ่มและมีมานานแล้ว แม้ในประเทศไทยเองก็เกิดขึ้นนานแล้วแต่เป็นการเป้นไปตามธรรมชาติ มิได้เป็นไปตามกฎหมายรองรับ