แจ้งเรื่อง ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ด่วน!

ตรวจสอบรายชื่อ กรณีที่ 1.   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ไม่มีสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากขาดเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ดังนั้น ให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่แจ้งไว้ ด้านหลังรายชื่อ
ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2555  หากพ้นกำหนดจะถือว่าผลการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2555 เป็นโมฆะ และตัดสิทธิ์การเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจสอบรายชื่อ 
คลิก

ตรวจสอบรายชื่อกรณีที่ 2.  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่ส่งใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ล่าช้า ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาพบกับท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากไม่มาในวันและเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

แสดงความคิดเห็น