งานประชุมวิชาการ INCEB2013 (International Conference on E-Business)

งานประชุมวิชาการ INCEB2013 (International Conference on E-Business) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการครั้งแรกของคณะและสาขาคอมพิวเตอร์ รายละเอียดของงานสามารถดูได้ที่ http://inceb2013.sci.src.ku.ac.th/