แจ้งเรื่อง การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพิ่มเติม คลิ๊ก

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้
1.  บันทึกข้อมูลทะเบียนทะเบียนประวัติ 
2.  พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อไป 
ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ  ณ ธนาคารที่ระบุ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
3.  พิมพ์เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย ลงชื่อ และแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ในเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบ โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนในวันที่ 6-7 เมษายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารดาวน์โหลด กำหนดการนักศึกษาโควตา
2.7 MiB
4809 Downloads
Details

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาฯ 02-5493613-5