คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: ติวเข้มผู้บริหาร 9มทร.

นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า มูลนิธิเทมาเส็ก และสถาบันนันยางโปลีเทคนิค ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง ทั้งนี้ ในการจัดอบรม มูลนิธิเทมาเส็ก ได้มอบหมายให้ Nanyang Polytechnic International เป็นหน่วยงานจัดอบรม โดยสนับสนุนงบกว่า 17 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้บริหารและอาจารย์จากกลุ่ม มทร. รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานปลัด และ สกอ. รวมทั้งสิ้น 124 คน โดยดำเนินการระหว่างเดือนกันยายนตุลาคม