ภาพข่าว: 9 มทร.

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มูลนิธิเทมาเส็ก และสถาบันนันยางโปลีเทคนิค สิงคโปร์ ลงนามความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและอาจารย์มทร.