9 มทร. ลงนามสถาบันนันยางสิงคโปร์รับทุนมูลนิธิเทมาเส็กพัฒนาอาจารย์เทคนิคศึกษา

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิเทมาเส็ก และสถาบันนันยางโปลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ ในการจัดโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ที่สอนในด้านเทคนิคศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยภายหลังจากที่มูลนิธิเทมาเส็กได้เสนอโครงการ ศธ.ได้พิจารณารายละเอียดร่วมกับสกอ.และมีผลสรุปออกมาว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับโครงการพัฒนานี้

“มูลนิธิเทมาเส็กได้มอบหมายให้สถาบันนันยางฯเป็นหน่วยงานจัดอบรม โดยมูลนิธิให้การสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงินกว่า 17 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้บริหารและอาจารย์จากกลุ่มมทร. รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานปลัดฯศธ. และสกอ. รวมทั้งสิ้น 124 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 12 คน ระดับคณบดีและ ผู้อำนวยการ 40 คน และอาจารย์ผู้สอน 72 คน จัดอบรมที่ประเทศสิงคโปร์” รองเลขาธิการกกอ.กล่าว

ด้าน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ในฐานะประธานอธิการบดีมทร. 9 แห่ง กล่าวว่า หลักสูตรในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากำลังคนของสิงคโปร์ การสร้างหลักสูตรแบบเน้นการปฏิบัติการในระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบ การณ์เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และโดยที่กลุ่มมทร. เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มมทร.ได้ตรงตามแนวทาง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทของการพัฒนาเทคนิคระหว่างสิงคโปร์และไทยได้เป็นอย่างดี

ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ธัญบุรี ในฐานะผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการ กล่าวว่า หลังจากจบโครงการภายใน 6 เดือน มูลนิธิเทมาเส็กและสถาบันนันยางฯ จะมีคณะกรรมการมาติดตามผล เพื่อดูว่าผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว ได้กลับมาพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงตามที่ได้นำเสนอโครงการเอาไว้เมื่อครั้งเข้ารับการอบรมหรือไม่ ในรูปแบบไหน มีการพัฒนาอย่างไรให้กับมหาวิทยาลัยของตนเอง ทั้งนี้กลุ่มมทร.ทั้ง 9 แห่ง มีความคาดหวังว่าจะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในการจัดการด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน