โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน “ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญ เรียงความและร้อยกรอง”

กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน  โดยจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ  การแข่งขันร้อยกรอง  และการประกวดเรียงความ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในการเชิดชูบำรุงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป  โดยแบ่งผู้สมัครออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงาน/ใบสมัครได้  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ    กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์  0-2549-4095,  0-2549-4097-8

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครการประกวดคำขวัญ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
ใบสมัครการประกวดคำขวัญ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
ใบสมัครการประกวดคำขวัญ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556.docx
44.6 KiB
872 Downloads
Details
ใบสมัครการประกวดเรียงความ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
ใบสมัครการประกวดเรียงความ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
ใบสมัครการประกวดเรียงความ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556.docx
44.6 KiB
822 Downloads
Details
ใบสมัครแข่งขันแต่งร้อยกรอง โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
ใบสมัครแข่งขันแต่งร้อยกรอง โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
ใบสมัครแข่งขันแต่งร้อยกรอง โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556.docx
45.1 KiB
669 Downloads
Details

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
20.0 KiB
2851 Downloads
Details
หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
20.1 KiB
9474 Downloads
Details
หลักเกณฑ์การแข่งขันร้อยกรอง โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
หลักเกณฑ์การแข่งขันร้อยกรอง โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556
หลักเกณฑ์การแข่งขันร้อยกรอง โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2556.docx
21.5 KiB
1247 Downloads
Details