คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: ลายผ้าไทร่วมสมัย ผลงาน มทร.ธัญบุรี

รางวัลเหรียญทอง KIWIE 2012 Gold Mcdal จาก KIWIE 2012 รางวัลเหรียญทองจาก Wold Intcllcctual Propertry Organization (WIPO Gold Medal) และโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร TIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention&Innovation Industry Association ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2012 ที่ผ่านมา

การันตีผลงานการสร้างสรรค์นักประดิษฐ์และออกแบบ ลวดลายผ้าไทล้านนาร่วมสมัย ของ ผศ.ใจภักดิ์ บุรพเจตนา อาจารย์จากภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

แนวคิดดังกล่าวเลือกรูปแบบของผ้าไทล้านนา สิ่งทอพื้นบ้านที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งสีสันและลวดลายสวยงาม นำมาศึกษาและสร้างสรรค์ลวดลายสิ่งทอแบบใหม่ โดยได้มีการนำเอานวัตกรรมในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ออกมาได้เป็นต้นแบบลวดลายผ้าไทล้านนาแบบร่วมสมัย

การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบสิ่งทอมาออกแบบลวดลาย และการกำหนดสี โครงสร้างผ้า การต่อลาย ซึ่งในผลงานนี้ ช่วยในการออกแบบร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ

ทำให้ได้ผลงานต้นแบบที่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น

การออกแบบและสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษา จนกระทั่งพัฒนาและได้รับความสำเร็จ คาดหวังว่าผลงานสร้างสรรค์นี้จะทำให้ต่อไปลายผ้าไทยจะมีการพัฒนาให้ได้รับความนิยมกว้างขวางมากขึ้น ทุกเพศทุกวัย เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันงดงามและทรงคุณค่าของไทยต่อไป