คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: ลายผ้าไทร่วมสมัย ผลงาน มทร.ธัญบุรี

รางวัลเหรียญทอง KIWIE 2012 Gold Mcdal จาก KIWIE 2012 รางวัลเหรียญทองจาก Wold Intcllcctual Propertry Organization (WIPO Gold Medal) และโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร TIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention&Innovation Industry Association ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2012 ที่ผ่านมาการันตีผลงานการสร้างสรรค์นักประดิษฐ์และออกแบบ ลวดลายผ้าไทล้านนาร่วมสมัย ของ ผศ.ใจภักดิ์ บุรพเจตนา อาจารย์จากภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

แนวคิดดังกล่าวเลือกรูปแบบของผ้าไทล้านนา สิ่งทอพื้นบ้านที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งสีสันและลวดลายสวยงาม นำมาศึกษาและสร้างสรรค์ลวดลายสิ่งทอแบบใหม่ โดยได้มีการนำเอานวัตกรรมในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ออกมาได้เป็นต้นแบบลวดลายผ้าไทล้านนาแบบร่วมสมัย

การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบสิ่งทอมาออกแบบลวดลาย และการกำหนดสี โครงสร้างผ้า การต่อลาย ซึ่งในผลงานนี้ ช่วยในการออกแบบร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ

ทำให้ได้ผลงานต้นแบบที่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น

การออกแบบและสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษา จนกระทั่งพัฒนาและได้รับความสำเร็จ คาดหวังว่าผลงานสร้างสรรค์นี้จะทำให้ต่อไปลายผ้าไทยจะมีการพัฒนาให้ได้รับความนิยมกว้างขวางมากขึ้น ทุกเพศทุกวัย เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันงดงามและทรงคุณค่าของไทยต่อไป

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: ลายผ้าไทร่วมสมัย ผลงาน มทร.ธัญบุรี