ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect วันพฤหัสบดีที 11 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 น.