ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ Journal/book ที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Lift Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน  พร้อมฟังก์ชั่นใหม่ในปี 2012 ในวันพฤหัสบดีที 11 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 น.  สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังโทรสาร 0-2549-3080  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4079

Register Online  :  www.ocms.rmutt.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมุล ScienceDirect
76.8 KiB
473 Downloads
Details