ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ สัมภาษณ์ในวันพุธที่  7 พฤศจิกายน  2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม