การประชุมร่วม ๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) จัดงานประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นก่อนการประชุมร่วม ๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม