ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาแจ๊ค อิงค์ธเนศ

แจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

ด้วยคุณแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มูลค่าทุนละ 4,000 บาท โดยนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ( จบปีการศึกษา 2555 )

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป พร้อมแนบสำเนาTranscript of Record

3. มีความประพฤติดี

4. ขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนทุนที่จัดสรรให้แต่ละคณะ มีดังนี้

1. คณะวิศวรรมศาสตร์ จำนวน 5 ทุน

2. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 ทุน

3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

5. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 3 ทุน

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ทุน

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

9. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 2 ทุน

10. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 ทุน

11.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จำนวน 2 ทุน

ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทาง www.sd.rmutt.ac.th ในงานทุนให้เปล่า และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

โดยกำหนดยื่นแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมเอกสารแนบด้วยตัวเอง

ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 21/09/2555

ที่มา เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.sd.rmutt.ac.th/?p=3117