ประกาศรายชื่อ น.ศ.รับทุนการศึกษาปีการศึกษา๕๕

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
ทุนที่ ๑. ทุนจากชมรมกอล์ฟราชมงคล
ทุนที่ ๒. ทุนสนับสนุนกิจกรรม-ทุนการศึกษา
ทุนที่ ๓. ทุนส่งเสริมนักศึกษา

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้๑. ติดต่อที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในเวลาราชการ หากเกินวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (นำสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน มาด้วย)๒. นักศึกษาที่ได้รับทุนที่ ๓ ให้นำสำเนาสมุดบัญชีที่ยังใช้ได้อยู่ไม่ถูกปิด มายื่นในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี –> http://www.sd.rmutt.ac.th/?p=3108