ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี(โควตา)56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2556

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อตามคณะ/วิทยาลัย และ อ่านรายละเอียดในการสอบ

ได้ที่เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

http://www.oreg.rmutt.ac.th/mainpage/main.asp