คอลัมน์ นิวส์อัพเดท: นิทรรศการ READING EUROPE

กลุ่มโป๊ยเซียน เชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ READING EUROPE by Poysien Group นิทรรศการศิลปะจาก 5 สถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธุริจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ได้คัดเลือกนักศึกษา โดยมีศิลปินอิสระคณาจารย์ และศิลปินกลุ่มโป๊ยเซียนเข้าร่วมโครงการ ไปทัศนศึกษายังสาธารณรัฐโรมาเนีย และสาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยท่าน ดร.ชุมพล พรประภา มากว่า10 ปี ในการสนับสนุนให้ศิลปินไทยได้เปิดโลกกว้าง เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และนำมาปรับใช้ อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้สร้างสรรค์งานศิลป์ โดยเปิดให้ชมระหว่าง วันที่ 3-30 ต.ค. 55 ณหอศิลป์ G23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ..สอบถามข้อมูลที่ โทร.08-6797-2259