คอลัมน์ Spotlight: อ่านยุโรปผ่านศิลปะ

“READING EUROPE by Poysien Group” นิทรรศการศิลปะจาก 5 สถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธุริจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ได้คัดเลือกนักศึกษา โดยมีศิลปินอิสระ คณาจารย์ และศิลปินกลุ่มโป๊ยเซียน เข้าร่วมโครงการ ไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐโรมาเนีย และประเทศสาธารณรัฐอิตาลีภายใต้การสนับสนุนทุนโดยท่าน ดร.ชุมพล พรประภา มากว่า 10 ปี ในการสนับสนุนให้ศิลปินไทยได้เปิดโลกกว้าง เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และ นำมาปรับใช้ อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้สร้างสรรค์งานศิลป์

นิทรรศการ READING EUROPE by Poysien Group จะพิธีเปิดในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 18.30 น. นิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3-30 ตุลาคม 2555 ณ หอศิลป์ G23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 6797 2259