ทุนโครงการ Mekong Institute – New Zealand Ambassador’s Scholarship Programme (MINIZAS) Program 2013

สถาบันลุ่มน้ำโขงร่วมกับสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนภายใต้โครงการ Mekong Institute – New Zealand Ambassador’s Scholarship Programme (MINIZAS) Program 2013 จำนวน 12 ทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียร์มาร์ ที่ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อฝึกอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัยและความร่วมมือในภูมิภาค (Researh Methodology and Regional Cooperation) เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mekonginstitute.org/minzas  และส่งใบสมัครโดยตรงที่สถาบันลุ่มน้ำโขง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555