ประกาศ บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554  เตรียมเงินจำนวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) มาชำระในวันฝึกซ้อมย่อยคณะ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ จุดรับรายงายตัว อาคารนาฎศิลป์และดุริยางค์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 07.00 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์.pdf
27.5 KiB
424 Downloads
Details