เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์ต้นแบบลายผ้าไทล้านนาร่วมสมัย

รางวัลเหรียญทอง(KIWIE 2012 Gold Mcdal) จาก KIWIE 2012, รางวัลเหรียญทองจาก Wold Intcllcctual Propertry Organization(WIPO Gold Medal) และโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร(TIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention&Innovation Industry Association ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2012(KIWIE) ที่ผ่านมาคงจะเป็นเครื่องการันตีผลงานการสร้างสรรค์นักประดิษฐ์และออกแบบ ลวดลายผ้าไทล้านนาร่วมสมัย ชาวไทยผู้นี้ได้เป็นอย่างดี ผศ.ใจภักดิ์ บุรพเจตนา อาจารย์จากภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี(การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจาก ผศ.ใจภักดิ์ ว่า ผลงานนี้ เป็นการนำแนวคิดที่จะส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าและบริการบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยได้เลือกรูปแบบของผ้าไทล้านนาอันเป็นสิ่งทอพื้นบ้าน ที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้ง สีสันและลวดลายสวยงาม นำมาศึกษาและสร้างสรรค์ลวดลายสิ่งทอแบบใหม่ โดยได้มีการนำเอานวัตกรรมในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ออกมาได้เป็นต้นแบบลวดลายผ้าไทล้านนาแบบร่วมสมัย

ผศ.ใจภักดิ์ เปิดเผยอีกว่า การนำนวัตกรรมการออกแบบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบสิ่งทอมาออกแบบลวดลายสิ่งทอ และการกำหนดสี โครงสร้างผ้า การต่อลาย ซึ่งในผลงานนี้ เป็นการนำเอานวัตกรรมดังกล่าวมาช่วยในการออกแบบร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ

เป็นรูปแบบลวดลายสิ่งทอในมุมมองที่เสมือนจริงได้อย่างรวดเร็ว ผลที่ได้จากการสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ลวดลายขึ้นมาใหม่ทำให้ได้ผลงานต้นแบบที่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผศ.ใจภักดิ์ ยังได้บอกอีกว่า ความตั้งใจเริ่มแรของการออกแบบและสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษา จนกระทั่งพัฒนาและได้รับความสำเร็จซึ่งก็หวังเอาไว้ว่า ผลงานสร้างสรรค์นี้จะทำให้ ต่อไปลายผ้าไทยๆที่เป็นเอกลักษณ์และอาจจะมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม จะมีการพัฒนาให้ได้รับความนิยมกว้างขวางมากขึ้น ทุกเพศทุกวัย เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันงดงามและทรงคุณค่าของไทยต่อไป

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี