ทีมวิจัยประชาชื่นตั้งเวที โชว์ผลงานบริหารจัดการโลกพลวัต

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) แจ้งว่า มธบ.ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การบริหารจัดการแห่งโลกพลวัต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงเพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ซึ่งจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นการรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้งานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ต.ค.นี้ ที่มธบ.

รายงานข่าวระบุว่า ผลงานวิชาการที่นำเสนอ ประกอบด้วยสาขาการบริหารธุรกิจ การบัญชี และการเงิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการศึกษา

ทั้งนี้ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยราชพฤกษ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง