ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการผลิตบัณฑิต (ตอนที่ 4)

 

การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายธุรกิจข้ามประเทศ  กล่าวคือธุรกิจในประเทศหนึ่ง ๆ จะสามารถขยายการดำเนินงานของกิจการไปยังปรเทศอื่นในประชาคมเศรษฐกิจเดียวกันได้ง่ายขึ้น  การที่ธุรกิจจะขยายการดำเนินงานของตนไปยังประเทศอื่น ๆ พิจารณาเบื้องต้นได้ดังนี้

  1. ผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะขยายการดำเนินงานไปยังต่างประเทศ
  2. กิจการมีความพร้อมในด้านเงินทุน ความชำนาญของบุคลากร  และความรู้ในการลงทุนในและบริหารงานในต่างประเทศ

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นแล้ว หากพิจารณาประเทศที่ล้อมประเทศไทยอยู่ไม่ว่าจะเป็น พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ ประเทศที่มีแนวโน้มที่จะข้ามไปลงทุนยังต่างประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์