รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA รายละเอียดดังนี้

  • โปรแกรม Executive-MBA รับสมัคร 2 สาขาวิชา คือ การจัดการทั่วไป การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • และมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

รับสมัครด้วยตนเองที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 โครงการปริญญาโท ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม –> http://mba.bus.rmutt.ac.th/new-mba/index.php?main=1