สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เงินกู้สามัญ “โครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก”

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมัครชิก จึงได้อนุมัติเงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ผ่อนชำระภายใน 180 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 จนถึง 30 สิงหาคม 2556