มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดหนักอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง (มทร.) ธัญบุรี ปลุกจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ เข้าอบรมเสริมความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ นำไปใช้ในชีวิตจริง ผศ.สุทธิ ชัยพฤกษ์ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเล่าว่าวิชาชีพทางด้านบริธุรกิจต้องการบุคลากรที่ซื่อสัตย์ สุจริต นักศึกษาด้านการบริหารธุรกิจควรได้รับการฝึกฝนด้านคุณธรรม จริยธรรมในสังคมปัจจุบันนักศึกษายังยึดติดอยู่กับความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีระเบียบวินัย คณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดโครงการขึ้นเพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณภาพในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ รู้จักการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างให้นักศึกษา สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และดำเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความพากเพียรโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณ 1,000 คน แบ่งการอบรมเป็น 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามและอาจารย์ ณ มัสยิดญ่ามาลุ้ลอิสลาม จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 และ 3 อบรม ณ คณะบริหารธุรกิจ มทรัญบุรี รุ่นที่ 4 ณ วัดท้าวอู่ทอง จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา และรุ่นที่ 6 ณ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

“ไท” นายไทกะ ซาซากิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าค่ายรุ่นที่ 6 (ผู้นำ) เล่าว่า ทุกคนมาจากการเลี้ยงดูที่ต่างกัน คุณธรรมหรือจริยธรรมอาจจะเกิดมาจากการเลี้ยงดูในการเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ สอดแทรกคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้นำนักศึกษา คุณธรรมในเรื่อง การเสียสละ ซึ่งพระอาจารย์บอกว่า การเป็นผู้นำการเสยสละเป็นเรื่องที่สำคัญ ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมต้องมีตัวอย่างที่ดีทำให้เด็กดู อยากให้เด็กมีคุณธรรม ผู้ใหญ่ควรจะแสดงตัวอย่างที่ดีให้เด็กดูด้วย

“ปิ๊ค” นางสาวอลิ เจริมรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการ เล่าว่า “ความอดทน” การเข้าค่ายครั้งนี้ฝึกความอดทน พระอาจารย์ฝึกนั่งสมาธิส่วนตัวไม่ชอบนั่งสมาธิแต่เมื่อมาค่ายนี้ทำให้รู้ว่าการนั่งสมาธิทำให้มีสติ พระอาจารย์สอนในเรื่องการดำเนินชีวิตสาระของการใช้ชีวิตสิ่งดีๆ ที่ควรปฏิบัติ “ความกตัญญู” “เป้นสิ่งที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติ เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ พระอาจารย์สอนว่า “กอดแม่ให้ได้ 12 ครั้งจะทำให้แม่อายุยืน” ท่านสอนกลยุทธ์ในการแสดงความรักที่มีต่อแม่ หลังจากที่ได้เข้าค่ายนี้ ทำให้คิดว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำจะเลิกทำจะเป็นเด็กดีของพ่อและแม่ตั้งใจเรียนจะมั่นทำสมาธิ เพื่อสร้างสติให้ตนเอง

“ลิชซี่” นางสาวสายทิพย์ ปิ่นมุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด เล่าว่า อบรมคุณธรรมสำหรับนักศึกษามุสลิม เล่าว่า “ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น” คุณธรรมของศาสนาอิสลาม การปฏิบัติศาสนกิจ ในการไปอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้มากขึ้น ได้รุ้จักเพื่อนต่างสาขาทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเสพติด ได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านมัสยิดญ่ามาลุ้ลอิสลาม ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ดีใจที่ทางคณะจัดอบรมขึ้นมา

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ฝึกให้นักศึกษาได้เข้าวัด ฟังการบรรยายตามหลักศาสนา ศึกษาแหล่งธรรมะวิถีชีวิตปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อวิชาชีพนำสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงประจำวัน