คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับวัฒนธรรมไทย รวมใจถวายแม่ของแผ่นดิน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดงานยิ่งใหญ่ เปิดหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย โชว์ศักยภาพของคณะ

น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เล่าว่า โครงการคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยในงานนิทรรศการ “คหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย รวมใจถวายแม่ของแผ่นดิน” นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการแก่สังคม การแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมการแสดงเพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในสาขาวิชาชีพด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการ และคหกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการและการประกวดทักษะวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี“โน้ต” นายวินัย สุพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เล่าว่า นักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 160 คน ของสาขาได้ประดิษฐ์ “พวงมาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 80 พรรษา” ขึ้นมา ลักษณะมาลัยข้อพระกร เส้นผ่าศูนย์กลาง 380 เมตร ประดิษฐ์ด้วยกลีบมาลัยผ้า จำนวน 80,000 กลีบ เย็บติดทีละกลีบ ด้วยโครงสร้างของโฟมที่แกะมือ โดยแต่ละคนแบ่งหน้าที่กัน จากนั้นได้นำมาประกอบเป็นพวงมาลัย ทางสาขาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“คิว” นายศักดา จงพัชราคม และ “นนนี่” นายปารเมศ เปเหล่าดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบแฟชั่นและการจัดสินค้า เล่าว่า ทางสาขาได้ตัดเย็บชุดขึ้นมาทั้งหมด 30 ชุด โดยใช้ผ้าฝ้ายในการตัดเย็บผสมผสานผ้าพื้นและผ้าลาย เพื่อสนองต่อพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงอนุรักษ์ผ้าไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม นำผ้าไทยไปสู่ตลาดโลก ในแนวคิด Ready to Wear ชุดลำลองที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

นางอภิวันท์ อุดมพันธ์ แม่บ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ เล่าว่า เข้าร่วมโครงการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ในการทำข้าวผัดน้ำพริก น้ำจิ้มข้าวมันไก่ เนื่องจากอยากจะหาอาชีพเสริม สูตรที่ทางอาจารย์และนักศึกษาสอน สามารถนำไปใช้ได้จริง ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามารับการฝึกอาชีพ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต ใช้เวลาว่างจากงานประจำหารายได้เสริมให้กับครอบครัวได้

วัฒนธรรมไทยคุณค่าที่ควรดำรงไว้คู่แผ่นดินไทย ความงดงามของความเป็นไทย ถูกถ่ายทอดโดยลูกหลานเยาวชนรุ่นหลัง สังคมที่กระแสนิยมเข้ามาทำให้วัฒนธรรมไทยและสิ่งที่ดีงามของไทยเลือนหายไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเป็นหนึ่งในสังคมไทยที่จะรักษาวัฒนธรรมไทยไว้สืบไป