รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
จำนวน 25 อัตรา (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)