โครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺบัติการ Q อาสา เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2555

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺบัติการ Q อาสา เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย วันที่ 1-3 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น3สนง.คณบดี โดยฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตร วข.กำแพงแสน ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตพืชที่ดี ตามGMP และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน และเพื่อสร้างเครือข่าย Q อาสา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม