ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: นักบริหารดีเด่น

อำพล เสนาณรงค์องคมนตรี มอบรางวัลเกียรติยศนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2555 สาขาบริหารจัดการด้านวิชาการและงานวิจัย แก่ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์