คอลัมน์ ข้าราษฎร: อนุสภาการศึกษา 1

เป็นข่าวฮือฮากันพอสมควรกับการแต่งตั้งอนุกรรมการด้านต่างๆ ของสภาการศึกษาแห่งชาติ ชุดใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 11 คณะ คนดังอย่างน้อย 2 ท่าน ไม่ขอรับตำแหน่งทั้งคู่ ได้แก่ ผศ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานแนวร่วมเพื่อต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ กับ ศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ แกนนำกลุ่มนิติราษฎร์

เลยต้องนำรายละเอียด อนุกรรมการแต่ละชุดมาบอกกล่าวกันว่ามีด้านใดบ้าง และใครเป็นใคร

ตามคำสั่งสภาการศึกษา ที่ 1/2555 ลงนามโดย นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสภาการศึกษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ดังนี้

1.คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา

ศาสตราจารย์ บุญทัน ดอกไธสง ที่ปรึกษานางพรนิภา ลิมปพยอมนายกฤษณพงศ์ กีรติก รองประธานอนุกรรมการรองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ รองประธานอนุกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายเจริญ ทั่งทองรองศาสตราจารย์ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดา ถาวรเศรษฐ รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์

รองศาสตราจารย์มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์วรพล พรหมิกบุตร รองศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รองศาสตราจารย์สุดสงวน สุธีสร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา รังกุพันธ์ นางอรสา ศาสตรรุจิ นายอาณัฐชัย รัตตกุล นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่หลักของอนุคณะนี้ คือพิจารณาเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผนการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และยุทธศาสตร์การศึกษา รวมทั้งการนำนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ