คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน 18 อัตรา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 อัตรา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 อัตรา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 อัตรา สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.ย.2555 หรือรับใบสมัครที่กองบริหารงานบุคคล มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-4913-16, 0-2549-4918.